Współpraca krajowa

Prace nad wdrożeniem aktinidii prowadzone były w SGGW od ponad 20 lat przez jedną osobę co zaowocowało licznymi publikacjami naukowymi oraz przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej w 2010 roku. Jednak w ostatnich sześciu latach prace w tym aspekcie nabrały tempa i prowadzone są obecnie przy szerokiej współpracy wielu specjalistów nie tylko SGGW, ale także  innych krajowych jednostek badawczych. Dotyczy ona różnych aspektów hodowlanych (rozmnażanie generatywne, in vitro i poliploidalność), uprawowych (ocena odmian, efektywność zapylania, program nawożeniowy), jakości pozbiorczej (w tym jakości chemicznej i sensorycznej) i zdolności przechowalniczej owoców, aspektów prozdrowotnych jak i dotyczących przetwórstwa owoców. W badaniach uczestniczą pracownicy naukowi różnych Katedr Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu oraz innych wydziałów SGGW jak i innych uczelni czy Instytutów – Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM), Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie (ARK) i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (UEW), Instytutu Leków w Warszawie (ILW).

Od 2010 roku prowadzona jest owocna współpraca z odbiorcą wyników naszych badań – gospodarstwem sadowniczym Renaty i Jacka Kostrzewów z okolic Grójca. Współpraca ta zaowocowała powstaniem plantacji towarowej, w której  poza produkcja owoców prowadzone są badania wdrożeniowe uzyskanych wcześniej wyników. Zwieńczeniem tej współpracy było utworzenie konsorcjum ‘SGGW-Gospodarstwo Sadownicze’ co stało się podstawą do wspólnych starań o granty na prowadzone badania.

Naszym zdaniem, dopiero tak szeroka i efektywna współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin jest gwarantem uzyskania planowanych efektów. Owoce MiniKiwi są nowym produktem na rynku i wymagają szerokich, niekiedy pionierskich badań, które umożliwią wprowadzenie tego gatunku do szerszej uprawy.

Tematy badawcze i jednostka współpracująca:

  1. Efektywność zapylania i jakość roślin zapylających aktinidii ostrolistnej – ARK
  2. Ocena wzrostu i plonowania odmian oraz rozmnażanie generatywne – UWM
  3. Właściwości przeciwnowotworowe owoców – ILW
  4. Właściwości prozdrowotne owoców (przeciwdziałanie hipercholesterolemii) – SGGW (Wydz. Med. Wet.)
  5. Aspekty przetwórstwa owoców – UEW, SGGW (Wydz. Nauk o Żywności)
  6. Zdolność przechowalnicza owoców – SGGW (Samodzielny Z-d. Sadownictwa)
  7. Jakość odżywcza owoców i aspekty nawożeniowe – SGGW (Samodzielny Z-d. Przyrodniczych Podstaw Ogrodnictwa)
  8. Jakość sensoryczna owoców – SGGW (Kat. Roślin Warzywnych i Leczniczych oraz Wydz. Technol. Żywności)
  9. Badania nad rozmnażaniem in vitro i ploidalnością odmian – SGGW (Kat. Roślin Ozdobnych i Samodzielny Z-d. Fitopatologii)
  10. Wykorzystanie suszu z owoców Mini Kiwi jako efektywnego dodatku do pasz dla brojlerów – SGGW (Wydz. Zootechniki)